Teletalk 31Tk 1425MB +1425Min + 31 SMS – Pohela Boishakh Offer 1425

Teletalk 31Tk 1425MB +1425Min + 31 SMS – Pohela Boishakh Offer 1425